Så agerar du om du blir störd av vibrationer eller buller

De flesta har någon gång befunnit sig i en situation då vi blivit störda av trafikbuller i vårt hem. Antingen är det från pågående vägarbeten, linjetrafik, fasadrenoveringar eller från grannen. Men hur vet man om bullret eller vibrationerna är olagligt höga? Med ett mätinstrument för vibrationer går det att avgöra om vibrationsnivåerna är skadliga, ett instrument som en vibrationskonsult alltid har nära till hands.

Om grannen spelar hög musik kan man alltid säga till eller kontakta sin hyresvärd, men om tunnelbanan gör att husgrunden vibrerar rejält och förstör din nattsömn kär det svårare att veta hur man ska klaga. Naturvårdsverket listar godtagbara bullernivåer som entreprenader och byggföretag bör efterfölja, detta är rekommendationer och inte lagar. Dagtid, från klockan 07:00 till 19:00 bör bullernivån inomhus inte överstiga 45 decibel, kvällstid, det vill säga från klockan 19:00 till 22:00 är den rekommenderade gränsen 35 decibel. Vid renoveringar råder lite andra regler, naturvårdsverket menar att en förhöjd gräns med ytterligare 5-10 dB är godkänt dagtid vid byggprojekt i bostäder och fritidshus. Läs om samtliga rekommenderade bullernivåer på Naturvårdsverkets hemsida.

Vibrationer från spårburen linjetrafik, byggarbeten eller installationer kan mätas av en vibrationskonsult. Mätinstrument för vibration kallas ofta för vibrationsgivare eller accelerometer, och själva vibrationerna anges i måttenheten Hertz.  Mätningen ger en bra bevisning rörande om de pågående vibrationerna kan klassificeras som skadliga för människor samt om själva byggnaden ligger i farozonen för att påverkas negativt. Höga ljudnivåer är även ett problem i arbetslivet. Västerbottens-Kuriren rapporterar att var fjärde av landets kontorsanställda störs av oljud på jobbet. För att få fatt i ett mätinstrument för vibration samt en vibrationskonsult kan du kontakta arbetsmiljöverket, stadsbyggnadsnämnden eller miljöförvaltningen i din ort. Metron är en miljökonsult som sysslar med bl.a. vibrationsmätningar. Företaget har anlitats vid en mängd olika större byggen och beskriver arbetet med IKEA Borlänge så här:

Metron medverkar i projektet med riskanalys, här finns att ta hänsyn till bland annat banverket, med huvudkontor i närområdet, stationsområde, mm. Vibrationsutredningar inför byggnationen, besiktning av byggnader och mark, här måste även hänsyn tas till eventuella grundvattensänkningar.

Det är många mätningar och säkerhetsåtgärder som tas om hand vid stora byggen och det är ett enormt arbete. För att veta vilken konsult som har hand om bygget i din närhet kontakta din kommun.

Senaste nyheter

Relaterat