Lagändring skiljer nu begravningsavgiften från kyrkoavgiften


År 2012 beslutade riksdagen om flera ändringar i begravningslagen. En av ändringarna innebär att begravningsavgiften separeras från kyrkoavgiften för medlemmar i Svenska Kyrkan. Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2013 och idag är det dessa som gäller. I den här texten kan du läsa om de olika avgifterna, vad som ingår i dem och vad som skiljer dem åt.

En av anledningarna till lagändringen grundar sig i regeringens vilja att markera begravningsverksamheten som fristående från det övriga arbetet som kyrkan bedriver. Rent konkret innebär lagändringen att det bara är medlemmar i Svenska kyrkan som behöver betala kyrkoavgift från och med nu. Begravningsavgiften ska däremot fortsätta att betalas av alla som är folkbokförda i Sverige och har en förvärvsinkomst som är kommunalt beskattningsbar. Vill du läsa mer om lagen kan du göra det här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201112/KU11/

Begravningsavgiften

Med begravningsavgiften finansieras lokaler, personal, och maskiner som krävs för att svenska kyrkogårdar och begravningsplatser ska kunna hålla en god standard. Avgiften täcker också kostnader för transport av kistor och skötsel av lokaler som används vid begravningsceremonier. Vilket innebär att kostander för gravstenar, gravvård och juridisk hjälp fortfarande bekostas av närstående. I Göteborg är Svenska kyrkan huvudman för begravningsverksamheten medan begravningsbyråer som Hisingens Begravningsbyrå erbjuder gravstenar och övrig service. Så är det nästan överallt i Sverige. De enda undantagen är Stockholm och Tranås, där är det kommunen som är huvudman. Den genomsnittliga avgiftssatsen för begravningsavgiften ligger år 2014 på 0,24 procent. Med andra ord går 0,24 kronor per tjänad hundralapp till den svenska begravningsverksamheten.

Kyrkoavgiften

Kyrkoavgiften går framförallt till din lokala församlings verksamhet. Det kan till exempel handla om lokaler, präster och aktiviteter för barn och unga. Avgiften används också till att bekosta socialt och diakonalt arbete som kyrkan bedriver i Sverige och i andra länder. Även kostnader för vård och underhåll av kyrkobyggnader omfattas av kyrkoavgiften. Vilket belopp du ska betala i kyrkoavgift beror dels på vilken församling du tillhör och dels på din sammanlagda inkomst. År 2014 ligger kyrkoavgiftens genomsnittliga avgiftssats på 1,00 procent av din kommunalt beskattningsbara inkomst. Svenska kyrkans medlemmar betalar alltså 1,00 kronor per tjänad hundralapp.

Vill du läsa mer om vad lagändringen innebär för dig som skattebetalare kan du göra det på Skatteverkets hemsida: http://www.skatteverket.se/skatter/skattetabeller/kyrkoavgiftochbegravningsavgift.4.1ee2ea81054cf37b1c800030.html

Senaste nyheter

Relaterat