Energimyndighetens rapport efter stormen Gudrun

Stormen Gudrun drabbade Sverige 2005 med starka orkanvindar och gav flera efterföljningar i samhället. Energimyndigheten har sammanställt information om hur stormen påverkat energiförsörjningen i landet och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av de lärdomar man kunnat dra av Gudrun.

Fallande träd skadade infrastrukturen

Enligt Energimyndigheten fälldes 75 miljoner kubikmeter träd av stormen. Dessa föll bland annat på vägar, elledningar och bebyggelse vilket slog ut elnäten och telekommunikationer. Detta gav upphov till strömavbrott. Strömavbrotten var framför allt fokuserade till landsbygden medan tätorter var mindre drabbade. Stormen drabbade dock Sveriges mest befolkade landsbygder och 730 000 personer blev strömlösa. På vissa platser var kunder utan ström i 45 dagar. Gudrun orsakade även ett antal dödsfall, både medan stormen pågick och i arbetet med att återupprätta den förstörda infrastrukturen. Det har visat sig att mängden träd som fälldes berodde på torra marker och att en för låg halt av tjäle hade bildats i marken. Stormen slog även ut SMHI:s mätstationer i flera områden, vilket gav begränsad data om väderförhållanden.

Stormens efterverkningar

Energimyndighetens granskning visar att samhället är mer elberoende än tidigare och att hushåll, företag och kommuner bör förbättra sin beredskap. De anser att återuppbyggnadsarbetet av elnät och infrastruktur fungerade effektivt och att resurser från flera källor underlättade arbetet. Frivilligorganisationer, lokala nätverk och försvaret hjälpte myndigheter med återuppbyggnadsarbetet i form av röjning, transporter och upprättande av kommunikationsnät.

Alternativ elförsörjning

Sveriges elledningar är byggda ovan jord vilket gör dem sårbara vid hårt väder. Detta var en av orsakerna till de omfattande strömavbrotten runt om i Sverige. För att undvika detta och utnyttja vinden skulle en kombination av nedgrävda elnät och vindkraft vara en bra satsning inför framtiden. Detta är en fråga som redan diskuteras.

Videon är producerad av Lappgroup som tillverkar kablar för både elnät och vindkraftverk.

Senaste nyheter

Relaterat